×
Проект
Проект

Проект

11.6.2021

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0088-C01 Повишаване на ресурсната ефективност на фирма Индустриални батерии ЕООД чрез внедряване на инсталация за формиране чрез циркулация на електролита на индустриални оловно-кисели акумулатори по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Доставка и монтаж на Инсталацията за формиране чрез циркулация на електролита на индустриални оловно-кисели акумулатори - 1 брой

Дата на публикуване: 24.06.2021г.
Срок за подаване на оферти: 01.07.2021г.

Линк към ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/960ed4a6-3d4a-42b3-bff3-f09671d5c5ce
 

proekt

Документи по проекта:

  1. Приложение 3.2 Публична покана
  2. Приложение 3.3 Изисквания оферти
  3. Приложение 3.4 Оферта
  4. Приложение 3.6 Примерна методика за оценка
  5. Приложение 3.7 Декларация 
  6. Проекто договор Индустриални батерии
  7. Приложение 2 към договор

 

 Назад към "Полезно"